ADATVÉDELEM

Adatvédelmi Tájékoztató

A BlueCyg. Publishing a természetes személyek személyes adatai kezelésének és védelmének alapvető szabályait, valamint a személyes adatok szabad áramlásának szabályait – a tevékenysége során előforduló esetekre tekintettel – Adatvédelmi Szabályzatban rögzítette, valamint a BlueCyg. Publishing belső adatvédelmi eljárásait összefoglalta.

A BlueCyg. Publishing vállalja, hogy az Adatkezelés módjának meghatározásakor, illetve az Adatkezelés során olyan technikai és szervezési intézkedéseket tesz, amelyek célja az adatvédelmi alapelvek betartása és az Érintettek jogainak védelme. Továbbá a BlueCyg. Publishing kötelezettséget vállal arra, hogy csak olyan Személyes Adatot kezel, amely a konkrét adatkezelési cél elérése szempontjából elengedhetetlen.

A BlueCyg. Publishing vállalja, hogy gondoskodik arról, hogy a képviselői, munkavállalói, illetve bármely olyan személy, aki a BlueCyg. Publishing helyett, illetve nevében eljár, az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat megismerjék és az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezései szerint járnak el.

A BlueCyg. Publishing vállalja, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységei és adatfeldolgozással kapcsolatos tevékenységei során az Adatvédelmi Szabályzatában, illetve a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jár el, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

 1. Magyarország Alaptörvénye („Alaptörvény”)
 2. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („Rendelet”)

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)
 2. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS

Az adatkezelő neve: Kiss Teréz Anna, a BLUECYG. Publishing márkanév használatával (Adóazonosító jele: 79486464-1-41)

 1. Az adatkezelő hivatalos levelezési címe: 1279. Budapest, Pf. 84.
 1. Az adatkezelő elektronikus elérhetősége: contact@bluecyg.com
 1. Az adatkezelő telefon elérhetősége: +36 70 744 1401
 1. Az adatkezelő honlapjának címe:bluecyg.com
 1. Az adatkezelés célja: Hirlevélküldés hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail címre
 1. A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, feliratkozás dátuma
 1. Az érintettek köre: Az adatkezelő hírlevelére feliratkozó természetes személyek.
 1. Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak fenti célból történő kezeléséhez. Az érintett a hozzájárulást a hírlevélre való feliratkozás során adja meg azzal, hogy az e-mail címének és nevének megadását követően a „Feliratkozom a hírlevélre és elfogadom a hirlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatót” kijelentést megelőző négyzetet bejelöli, majd a „feliratkozom” gombra rákattint.
 1. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat a hírlevélre való feliratkozás időpontjától a hírlevélről történő leiratkozás időpontjáig kezeli. Adatkezelő. az érintett által megadott személyes adatokat a hírlevélről történő leiratkozás esetén a „Leiratkozás” gombra történő kattintáskor automatikusan törli.
 1. Az érintett jogai: Jelen szakasz alatt a tájékoztató rögzíti az érintetteket általánosan megillető adatvédelmi jogokat, illetve amennyiben azok relevánsak a tárgyi adatkezelésre nézve, úgy ki is fejti azokat, valamint rendezi, hogy miképp érvényesíthetők az adatkezelés során.

Tájékoztató az érintetteket általánosan megillető adatvédelmi jogokról:

I. Hozzáféréshez való jog: az érintettnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon

Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy Adatkezelő kezeli-e a személyes adatait.

Adatkezelő a kezelt személyes adatai másolatát a rendelkezésére bocsátja. 2.

II. Helyesbítéshez való jog: az érintett jogosult Adatkezelőtől kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki a hiányos személyes adatait.

III. Törléshez való jog: Adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait. Egyéb esetekben Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, ha (1) Adatkezelőnek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (2) az érintett a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (3) az érintett tiltakozik a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló, jogszerű adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, (4) az érintett személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezeli, (5) Adatkezelő jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy (6) a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor. Adatkezelő a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (1) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (2) a személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (4) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (5) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Ha Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

IV. Adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett kérheti az Adatkezelőt, hogy korlátozza az adatkezelést. Az érintett kérheti a személyes adatok kezelésének korlátozását, ha (1) vitatja a személyes adatok pontosságát, (2) az adatkezelés jogellenes, az érintett a személyes adatok törlését ellenzi, (3) Adatkezelőnek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (4) tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból. Az adatkezelés korlátozása esetén Adatkezelő a személyes adatok tárolása kivételével csak az hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti. Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja az érintettet a feloldást megelőzően.

V. Adathordozhatósághoz való jog: az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Adatkezelő tájékoztatja az érintettet arról, hogy a személyes adatai kezelése automatizált módon történik, így az adathordozhatósághoz való jogával élhet Adatkezelőnél.

Az érintetti jogok érvényesítésére Adatkezelő fent megjelölt elérhetősége (levelezési cím, e-mail címe) szolgál. Erre a címre kell elküldeni (elektronikus vagy postai úton) az érintetti kérelmet tartalmazó megkeresést. Adatkezelő a kérelem megküldését követően 30 napon belül kivizsgálja az érintett igényeit, és visszajelez az érintettnek, illetőleg intézkedik a kérelemmel kapcsolatosan. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

A regisztráció törlésével nem iratkozik le automatikusan az Adatkezelő hírleveleiről. Ha a jövőben hírlevelet sem kíván kapni az Adatkezelőtől, akkor a hírlevél küldéssel kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonhatja a „Leiratkozás” gombra kattintással.

 1. A biztonsági intézkedések általános leírása: Adatkezelő az adatok kezelését egyéb folyamatoktól elkülönítetten valósítja meg: a személyes adatokkal rendelkező tartalmakat elkülönített módon tárolja. Az adatkezelések felett érvényesíti a jogszabályban foglalt előírásokat, valamint gondoskodik arról, hogy érvényesüljön az illetéktelen hozzáférés elleni védelem. Adatkezelő a kezelt személyes adatok vonatkozásában a releváns kockázatokkal arányos védelmet alakít ki és tart fenn. Amennyiben nem kíván további hírlevelet kapni az Adatkezelőtől, akkor jogosult a hírlevél küldéssel kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonni a hírlevél feliratkozás gomb mellett található „Leiratkozás” gombra kattintással. Amennyiben az érintett Adatkezelő hírleveléről leiratkozik, akkor az Adatkezelő a jövőben nem küld az érintett részére hírlevelet.
 2. Profilalkotás: Adatkezelő nem valósít meg profilalkotást az adatkezelés során.
 3. Jogorvoslat: Az érintett panasszal élhet az Adatkezelőnél az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban. Ilyen panaszát az érintett az Adatkezelő fent megjelölt elérhetőségén keresztül juttathatja el Adatkezelő számára.

Az érintett a személyes adataihoz fűződő jogának megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

A fentieken túlmenően az érintett keresettel fordulhat az adatkezelő székhelye szerint illetékes bírósághoz (törvényszékhez). A bíróságok felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu

 1. Hatálybalépés: 2022 04 19.